KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SAE Elżbieta Sawaryn Biuro Rachunkowe, z siedzibą 80-299 Gdańsk ul. Galaktyczna 31E oraz miejsce wykonania usług ul. Galaktyczna 31E.
  2. Celem zbierania danych jest wykonanie umowy lub zlecenia, a w szczególności w zakresie prowadzenia rachunkowości lub obsługi kadrowo-płacowej, której stroną jest Pani/Pan, oraz do podjęcia działań, przed zawarciem takiej umowy, jak również w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tradycyjnej formie listowej jak również drogą e-mailową oraz telefoniczną [pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana odpowiednich zgód] w oparciu o uzasadniony interes, a gdzie to konieczne także o zgodę.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celach niezbędnych do realizacji czynności opisanych w umowie lub zleceniu, o których mowa w pkt. 2.
  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie pkt 2 jest przesłanka legalności określona w art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, a w zakresie danych wrażliwych – art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.
  5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługi związane z hostingiem strony, podmioty obowiązane na podstawie przepisów prawa w zakresie wykonywania czynności określonych w pkt 2.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym każda ze Stron umowy będzie mogła realizować swoje uprawnienia względem drugiej Strony tej umowy i nie krótszy, niż okres ustawowy wymagany dla przechowywania tego rodzaju danych.
  7. W związku z przetwarzaniem przez Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO, prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO, prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO (prawo to nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi), prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO.
  8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zleceniobiorcę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub zlecenia, o których mowa w pkt. 2 powyżej. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia umowy lub zlecenia.

strefa klienta

Przejdź do panelu zarządzania w każdym miejscu, o każdej porze i na każdym urządzeniu. Zarządzaj swoimi fakturami tak, jak Ci wygodnie.

Saldeo to nowoczesnebezpieczneprzyjazneoprogramowanie rachunkowe!

Otwórz panel
© 2020 Tiger-Net Marcin Sawaryn. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.